امروز در تاریخ دیوان عالی: 27 نوامبر 1964


1964/11/27: WGCB پخش 15 دقیقه ای توسط کشیش بیلی جیمز هارگیس را به ،وان بخشی از سریال “جنگ صلیبی مسیحی” انجام داد. این پخش باعث شد Red Lion Broadcasting Co. v. Federal Communications Commission (1969).

دادگاه وارن (1969)

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 27 نوامبر 1964 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2022/11/27/today-in-supreme-court-history-november-27-1964-4/