ایلان ماسک به دلیل اظهارات توییتر مبنی بر خصوصی شدن تسلا با محاکمه کلاسی روبرو می شود


پست‌های ایلان ماسک در توییتر شاید درست نبود، اما آیا این موضوع برای سهامداران تسلا اهمیت داشت؟

این سؤالی است که برای هیئت منصفه در دادگاه تقلب اوراق بهادار که قرار است ماه آینده در اوکلند، کالیفرنیا، علیه ماسک، تسلا و هیئت مدیره آن آغاز شود، است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/721719200/0/law/legal-news/