با تروریست‌ها یا شرکت‌هایی که جیب شما را وحشت می‌کنند مذاکره نکنید – همچنین ببینیدبه همین دلیل است که باید ارتباط شفاف وکیل و مشتری وجود داشته باشد: همه به نمایندگی نیاز دارند، اما کمک و حمایت از تروریست ها نگاه بدی است.

تنبیه بسیار سخت برای مهارت های نرم: طناب‌ها و خا،تری برای حضور حضوری در جیب همکاران خود فرو می‌روند.

نگه داشتن تغییر: این جایزه مانند ضربه به سر است.

وای نلی!: به نظر می رسد که نلسون مولینز همکاران خود را برای ناامیدی آماده می کند.

نترس، همه چیز به هامبوگ نیست: Irell & Manella با پاداش های سخاوتمندانه روح تعطیلات را به ارمغان می آورد!

The post با تروریست ها یا شرکت هایی که جیب شما را وحشت می کنند مذاکره نکنید — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/dont-negotiate-with-terrorists-or-firms-that-terrorize-your-pockets-see-also/