قانون بیمه برمودا 1978 و مقررات برای بیمه‌گران تجاری – قوانین و محصولات بیمه


برای چاپ این مقاله تنها چیزی که نیاز دارید ثبت نام یا ورود به سایت Mondaq.com است.

این قانون بیمه برمودا 1978 و قو،ن مرتبط برای بیمه‌گران تجاری شامل نسخه های تلفیقی از:

 • قانون بیمه 1978

 • قو،ن حساب بیمه 2016

 • قو،ن بیمه (سرمایه واجد شرایط) 2012

 • قو،ن بیمه (افشای عمومی) 2015

 • قو،ن بیمه (نظارت گروهی) 2011

 • ج، کارمزد قابل اعمال برای نهادهای بیمه همانطور که در اداره پولی برمودا قانون 1969، برنامه چهارم

 • تمام اصلاحات تا به امروز

قانون بیمه برمودا 1978 و قو،ن مرتبط برای بیمه‌گران تجاری نیز شامل نسخه‌های تلفیقی از قو،ن زیر است، به استثنای برنامه‌ها:

 • قو،ن بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی ک، 4 و ک، 3B) 2008

 • قو،ن بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی ک، 3A) 2011

 • قو،ن بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی ک، C، ک، D و ک، E) 2011

 • قو،ن بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی گروه بیمه) 2011

نسخه‌های تلفیقی قو،ن بیمه فوق، از جمله ج،‌ها، و همچنین برگه‌های گسترده ا،ل با مدل BSCR برای هر طبقه از بیمه‌گر و گروه‌های برمودا را می‌تو،د در اداره پولی برمودا سایت اینترنتی.

جدیدترین تغییرات قانونی عبارتند از:

 • اصلاحات در بیمه (استانداردهای احتیاطی) (شرایط پرداخت بدهی گروه بیمه) قو،ن 2011 ساخته شده توسط بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی گروه بیمه) اصلاحیه (شماره 2) قو،ن 2022، اصلاحات در بیمه (استانداردهای محتاطانه) , ا،امات پرداخت بدهی ک، D و ک، E) قو،ن 2011 ساخته شده توسط بیمه (استانداردهای محتاطانه) (ک، C، ک، D و ا،امات پرداخت بدهی ک، E) اصلاحیه (شماره 2) قو،ن 2022، اصلاحات در بیمه (استانداردهای محتاطانه) (طبقه 3A شرط پرداخت بدهی) قو،ن 2011 ساخته شده توسط بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی ک، 3A) اصلاحیه (شماره 2) قو،ن 2022، و اصلاحات در بیمه (استانداردهای محتاطانه) (ک، 4 و طبقه 3B ا،امات پرداخت 200) توسط بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی ک، 4 و ک، 3B) اصلاحیه (شماره 2) قو،ن 2022، همه تلقی می شوند که از 1 ژوئیه 2022 اعمال می شوند.

 • اصلاحات برنامه چهارم قانون مرجع پولی برمودا 1969 تحت ،وان قانون بیمه 1978 توسط بخش 3 (الف) اصلاحیه مرجع پولی برمودا (شماره 2) قانون 2022، به نظر می رسد که از 1 ژانویه 2022 عملیاتی شده است.

 • اصلاحات برنامه های بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی گروه بیمه) قو،ن 2011 ساخته شده توسط بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی گروه بیمه) اصلاح قو،ن 2022، اصلاحات برنامه های استانداردهای بیمه (Prudential) 3A شرط پرداخت بدهی) قو،ن 2011 ساخته شده توسط بیمه (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی ک، 3A) قو،ن اصلاحی 2022، اصلاحات در ج، زم، بیمه (استانداردهای محتاطانه) (طبقه 4 و ک، 3B Sovency Requirement توسط بیمه 200) (استانداردهای محتاطانه) (شرایط پرداخت بدهی ک، 4 و ک، 3B) قو،ن اصلاحی 2022، و اصلاحات برنامه های بیمه (استانداردهای محتاطانه) (ک، C، ک، D و ک، E ا،امات پرداخت بدهی) قو،ن 2011 ساخته شده توسط بیمه (استانداردهای Prudential) ) (شرایط پرداخت بدهی ک، C، ک، D و ک، E) قو،ن اصلاحی 2022، و تلقی می شود که همه آنها در 1 ژانویه 202 عملیاتی شده اند. 2

 • اصلاحات برنامه چهارم قانون مرجع پولی برمودا 1969 توسط قانون اصلاحیه مرجع پولی برمودا (شماره 2) قانون 2021، اجرایی 1 ژانویه 2022

سایر تغییرات قانونی اخیر عبارتند از:

 • اصلاحات در قانون بیمه 1978 توسط قانون اصلاح بیمه 2021، اجرایی 23 دسامبر 2021

 • یک اصلاحیه بعدی به بخش 57A (5) قانون بیمه 1978 که توسط قانون شرط بندی 2021، اجرایی از 1 اوت 2021 انجام شد.

 • اصلاحات بخش 57 (1) (الف) قانون بیمه 1978 توسط ج، 8 بند 3 قانون اتحادیه کارگری و روابط کار (تجمیع) 2021، اجرایی 1 ژوئن 2021 انجام شده است.

برای لیست کامل اصلاحاتی که در قانون بیمه 1978 و قو،ن مربوطه گنجانده شده است، لطفاً به ج، اساسنامه مراجعه کنید.

این خلاصه فقط برای اه، اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. در حالی که تمام تلاش‌ها برای اطمینان از صحت قو،ن و مطالب مرتبط به عمل آمده و گمان می‌رود که تنها اشتباهات موجود در خود قانون‌گذاری رسمی است (که اشتباهات به طور صادقانه بازتولید شده‌اند)، هیچ مسئولیتی در قبال محتوا به عهده نمی‌گیرد. برای بی،ه معتبر قانون و هر گونه اصلاحات بعدی باید به نسخه های رسمی قانون مراجعه شود. هیچ چیز در این خلاصه نباید به ،وان ایجاد رابطه وکیل و موکل یا در واقع هر رابطه قراردادی یا ارائه مشاوره حقوقی یا حرفه ای برای هر موضوع خاص در نظر گرفته شود. خوانندگان مسئول دریافت چنین مشاوره ای از مشاور حقوقی خود هستند. هیچ مشتری یا خواننده ای نباید بدون دریافت مشاوره حقوقی و/یا حرفه ای خاص، بر اساس محتوای این سند عمل کند یا از اقدام خودداری کند. ک،رز هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه خسارت یا خسارتی که ممکن است ناشی از دسترسی یا اتکا به این محتوا باشد، نمی پذیرد.

ACT را از اینجا دانلود کنید

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: بیمه از برمودا

زندگی خوب: ستون اقتصادی جدید برمودا

اپل بای

یک پانل در اج، ریسک برمودا گفت که بخش زندگی به سرعت از یک «خوب برای داشتن» جدید در بازار برمودا به آ،ین داستان موفقیت بزرگ جزیره منتقل شده است.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1256378